Εσωτερικός Κανονισμός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

1) Τα γενικά θέματα που άπτονται της λειτουργίας του Εργαστηρίου Παλαιογραφίας (ΕΠ) (αποστολή, προσωπικό, διοίκηση, λειτουργία, τηρούμενα βιβλία κλπ.) ρυθμίζονται από το ΦΕΚ ιδρύσεώς του.

2) Το ΕΠ είναι προσβάσιμο μόνο με κλειδί, το οποίο βρίσκεται στην κατοχή του/της Προέδρου του Τμήματος, του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του ΕΠ, του/της Συντονιστή/Συντονίστριας ερευνητικής δράσης του ΕΠ και του/της Βιβλιοθηκονόμου που υπηρετεί στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος ή του/της ειδικού/ής υπαλλήλου, όταν και εφόσον αυτός διοριστεί. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος μπορούν να δανείζονται το κλειδί αφού υπογράψουν στο ειδικό βιβλίο που φυλάσσεται στο ΕΠ. Προπτυχιακοί/ές και μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες χρησιμοποιούν το ΕΠ μόνο υπό την εποπτεία μέλους ΔΕΠ σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Μεταπτυχιακοί/ές ωστόσο φοιτητές/φοιτήτριες και λοιποί/ές ερευνητές/ερευνήτριες που έχουν εξοικειωθεί με τα μηχανήματα και ύστερα από έγκριση του/της Διευθυντή/Διευθύντριας μπορούν επίσης να δανείζονται το κλειδί με τη διαδικασία που ισχύει για τα μέλη ΔΕΠ και μόνο για τις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Τμήματος.

3) Στο ΕΠ είναι εγκατεστημένα τα μηχανήματα που προορίζονται για τους σκοπούς του ΕΠ. Υπάρχει επίσης αρχείο μικροταινιών και μικροφισών. Το σχετικό υλικό φυλάσσεται σε ειδικές θήκες και παραδίδεται προς χρήση από τον/την Διευθυντή/Διευθύντρια του ΕΠ ή τον/ την Συντονιστή/Συντονίστρια ερευνητικής δράσης ή τον/την  Βιβλιοθηκονόμο/ειδικό/ή υπάλληλο. Ο χρήστης υποχρεούται να υπογράφει στο ειδικό Βιβλίο Χρήσεως.

4) Το φωτογραφικό υλικό δεν δανείζεται παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. σε περίπτωση μη λειτουργίας των μηχανημάτων) και κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον/την Διευθυντή/Διευθύντρια του ΕΠ.

5) Το έντυπο υλικό που αγοράζεται με δαπάνη του ΕΠ καταλογογραφείται ως τμήμα του υλικού της Βιβλιοθήκης του Τμήματος, φυλάσσεται όμως στο ΕΠ. Για τον δανεισμό του ισχύει ό,τι και για το λοιπό υλικό του ΕΠ.

6) Εκτυπώσεις του φωτογραφικού υλικού καταγράφονται στο Βιβλίο Χρήσεως. Προσωρινώς είναι δωρεάν, ενώ η χρήση ειδικής κάρτας θα ακολουθήσει την προμήθεια σχετικού μηχανήματος. Η φωτοτύπηση του έντυπου υλικού ακολουθεί τους κανονισμούς της Βιβλιοθήκης του Τμήματος.

7) Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του ΕΠ χρησιμοποιούνται μόνο για ερευνητικούς σκοπούς.

8) Στο χώρο του ΕΠ δεν επιτρέπεται η εισαγωγή τσαντών, η κατανάλωση φαγητού και αλκοόλ, το κάπνισμα και η παραμονή προσώπων άσχετων προς τους σκοπούς του ΕΠ.