Τα βιβλία του εργαστηρίου

1. M.L. Agati, The Manuscript Book: A Compendium of Codicology (Studia Archaeologica) (Rome, 2017) [091 AGA]

 
2. T. Andrews and C. Macé (eds), Analysis of Ancient and Medieval Texts and Manuscripts: Digital Approaches (Turnhout, 2014) [070.51 ANA]
 
3. E. Göransson, G. Iversen, B. Crostini (eds), The Αrts of Editing Medieval Greek and Latin: A Casebook (Toronto, Ontario, 2016) [880.9]
 
4. Repertorium der griechischen Kopisten, 800-1600, vols 2 & 3 (Wien 1989, 1997) [vol. 2. Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtrage zu den Bibliotheken GrossbritanniensΑ. Verzeichnis der Kopisten. Β. Palaographische Charakteristika. C. Tafeln – vol. 3. Handschriften aus bibliotheken roms mit dem VatikanΑ. Verzeichnis der Kopisten Β. Palaographische Charakteristika C. Tafeln
 
5. A. Rhoby and E. Schiffer (eds), Imitatio, Aemulatio, Variatio: Akten des internationalen wissenschaftlichen Symposions zur byzantinischen Sprache und Literatur (Wien, 22.-25. Oktober 2008) (Wien, 2010)
 
6. J. Signes Codoñer and I. Pérez Martín (eds), Textual Transmission in Byzantium: Between Textual Criticism and Quellenforschung (Turnhout, 2014)
 
7. M. Ταμιωλάκη (επιμ.), Μεθοδολογικά Ζητήματα στις κλασικές σπουδές: παλαιά προβλήματα και νέες προκλήσεις (ΠΕΚ, 2017) [880.7 ΜΕΘ]
 
8. V. Tsamakda (ed.), A Companion to Byzantine Illustrated Manuscripts (Leiden-Boston, 2017) [745.670 949 5 COM]
 
9. Ν. Τσιρώνη (επιμ.) (σε συνεργασία με τους Μπ. Λέγγα, Α. Λαζαρίδου), Το Βιβλίο στο Βυζάντιο: βυζαντινή και μεταβυζαντινή βιβλιοδεσία: πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα 13-26 Οκτωβρίου 2005 (Αθήνα, 2008)