Τα βιβλία του εργαστηρίου

1. M.L. Agati, The Manuscript Book: A Compendium of Codicology (Studia Archaeologica) (Rome, 2017) [091 AGA]

2. T. Andrews and C. Macé (eds), Analysis of Ancient and Medieval Texts and Manuscripts: Digital Approaches (Turnhout, 2014) [070.51 ANA]

3. E. Göransson, G. Iversen, B. Crostini (eds), The Αrts of Editing Medieval Greek and Latin: A Casebook (Toronto, Ontario, 2016) [880.9]

4. Repertorium der griechischen Kopisten, 800-1600, vols 2 & 3 (Wien 1989, 1997) [vol. 2. Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtrage zu den Bibliotheken GrossbritanniensΑ. Verzeichnis der Kopisten. Β. Palaographische Charakteristika. C. Tafeln – vol. 3. Handschriften aus bibliotheken roms mit dem VatikanΑ. Verzeichnis der Kopisten Β. Palaographische Charakteristika C. Tafeln

5. A. Rhoby and E. Schiffer (eds), Imitatio, Aemulatio, Variatio: Akten des internationalen wissenschaftlichen Symposions zur byzantinischen Sprache und Literatur (Wien, 22.-25. Oktober 2008) (Wien, 2010)

6. J. Signes Codoñer and I. Pérez Martín (eds), Textual Transmission in Byzantium: Between Textual Criticism and Quellenforschung (Turnhout, 2014)

7. M. Ταμιωλάκη (επιμ.), Μεθοδολογικά Ζητήματα στις κλασικές σπουδές: παλαιά προβλήματα και νέες προκλήσεις (ΠΕΚ, 2017) [880.7 ΜΕΘ]

8. V. Tsamakda (ed.), A Companion to Byzantine Illustrated Manuscripts (Leiden-Boston, 2017) [745.670 949 5 COM]

9. Ν. Τσιρώνη (επιμ.) (σε συνεργασία με τους Μπ. Λέγγα, Α. Λαζαρίδου), Το Βιβλίο στο Βυζάντιο: βυζαντινή και μεταβυζαντινή βιβλιοδεσία: πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα 13-26 Οκτωβρίου 2005 (Αθήνα, 2008)

10. Shari Boodts, Pieter de Leenmans, Stefan Schorn (eds), Sicut dicit: editing ancient and medieval commentaries on authoritative texts (Turnhout, 2019)

11. A. Binggeli, M. Cassin, M. Detoraki (avec la collaboration d’ A. Lampadaridi) (eds.), Bibliotheques grecques dans l’Empire ottoman (Turnhout, 2020)

12. E. C. Schwartz, The Oxford handbook of Byzantine art and architecture (New York, 2021)

13. A. Bausi (et al.) (ed.), Comparative Oriental manuscript studies: an introduction (Hamburg, 2015)

14. Π.Γ. Νικολόπουλου, Αι εις τον Ιωάννην τον Χρυσόστομον εσφαλμένως αποδιδόμεναι επιστολαί . Διδακτορική Διατριβή (ΕΚΠΑ, 1970)