Τα βιβλία του εργαστηρίου

1. M.L. Agati, The Manuscript Book: A Compendium of Codicology (Studia Archaeologica) (Rome, 2017) [091 AGA]

2. T. Andrews and C. Macé (eds), Analysis of Ancient and Medieval Texts and Manuscripts: Digital Approaches (Turnhout, 2014) [070.51 ANA]

3. A. Bausi (et al.) (ed.), Comparative Oriental manuscript studies: an introduction (Hamburg, 2015) [091 COM]

4. A. Binggeli, M. Cassin, M. Detoraki (avec la collaboration d’ A. Lampadaridi) (eds.), Bibliothèques grecques dans l’Empire ottoman (Turnhout, 2020) [026.056 BIB]

5. S. Boodts, Pieter de Leenmans, Stefan Schorn (eds), Sicut dicit: editing ancient and medieval commentaries on authoritative texts (Turnhout, 2019) [808.02 SIC]

6. E. Göransson, G. Iversen, B. Crostini (eds), The Αrts of Editing Medieval Greek and Latin: A Casebook (Toronto, Ontario, 2016) [880.9]

7. Π.Γ. Νικολόπουλου, Αι εις τον Ιωάννην τον Χρυσόστομον εσφαλμένως αποδιδόμεναι επιστολαί . Διδακτορική Διατριβή (ΕΚΠΑ, 1970) []

8. Repertorium der griechischen Kopisten, 800-1600, vols 2 & 3 (Wien 1989, 1997) [vol. 2. Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtrage zu den Bibliotheken Grossbritanniens. Α. Verzeichnis der Kopisten. Β. Palaographische Charakteristika. C. Tafeln – vol. 3. Handschriften aus bibliotheken roms mit dem Vatikan. Α. Verzeichnis der Kopisten Β. Palaographische Charakteristika C. Tafeln

9. A. Rhoby and E. Schiffer (eds), Imitatio, Aemulatio, Variatio: Akten des internationalen wissenschaftlichen Symposions zur byzantinischen Sprache und Literatur (Wien, 22.-25. Oktober 2008) (Wien, 2010)

10. E. C. Schwartz, The Oxford handbook of Byzantine art and architecture (New York, 2021) [709.021 4 OXF]

11. J. Signes Codoñer and I. Pérez Martín (eds), Textual Transmission in Byzantium: Between Textual Criticism and Quellenforschung (Turnhout, 2014) [880.900 2 TEX]

12. M. Ταμιωλάκη (επιμ.), Μεθοδολογικά Ζητήματα στις κλασικές σπουδές: παλαιά προβλήματα και νέες προκλήσεις (ΠΕΚ, 2017) [880.7 ΜΕΘ]

13. V. Tsamakda (ed.), A Companion to Byzantine Illustrated Manuscripts (Leiden-Boston, 2017) [745.670 949 5 COM]

14. Ν. Τσιρώνη (επιμ.) (σε συνεργασία με τους Μπ. Λέγγα, Α. Λαζαρίδου), Το Βιβλίο στο Βυζάντιο: βυζαντινή και μεταβυζαντινή βιβλιοδεσία: πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα 13-26 Οκτωβρίου 2005 (Αθήνα, 2008)